Thẻ: es9018k2m digital to analog converter

ES9018K2M SABRE32 Reference DAC trên đầu phát Dune Duo 4K và Popcorn Hour A500 Pro là gì?

ES9018K2M SABRE32 Reference DAC là một DAC có hiệu suất cao nhất tích hợp cho [...]